Fritidshem

Fritidshemmet ligger i samma lokaler som skolan och har öppet från 7:30 samt efter skolan fram till 16:30 då sista bilarna lämnar fritidsen för hemfärd. Personalen i fritidshemmet är samma personal som under skoldagen arbetar som resurspedagoger. Kopplingen mellan fritidshem och skola skall vara tydligt och konsekvent. Utvecklingen och lärandet avstannar alltså inte när skoldagen är slut. Fritidshemmet lägger vikt vid elevens sociala utveckling och bidra till att utveckla elevens fritidsintressen. Detta sker genom att eleven får stöd och hjälp i sin sociala utveckling samt att fritidsverksamheten gör olika aktiviteter t ex utflykter till skogen eller badhuset.

Fritidspersonalen arbetar i arbetslag med övriga pedagoger på skolan. All kontinuerlig pedagogisk planering (för skola och fritidshem) sker tillsammans. Detta är speciellt viktigt för att kunna hitta en bra balans för den enskilde eleven samt för att kunna motivera och förbereda eleven för de kommande aktiviteterna.

Fritidsverksamhet är ett komplement till skolan och hemmet. Elevens behov, förmågor och intressen står i fokus och stor vikt läggs vid sociala färdigheter, gruppsamhörighet och kreativitet. Skapande verksamhet, rörelse aktiviteter, social samvaro och temaarbete som eleverna kommer att få bestämma inriktning på själva är viktiga delar i denna verksamhet.

Grundskolans fritids har åldersblandade grupper för att styrka sociala färdigheter och öppna för nya vänskaper och samarbete. Fritidsverksamheten har samspelsövningar för träna kommunikation och arbeta med att hantera konflikter.

Den personal som arbetar på fritidshemmet har god kännedom om det enskilda barnet och dess behov och förutsättningar. De möter barnet i såväl skol- som fritidsmiljö och får därmed en bredare bild av barnet både inlärningsmässigt och socialt. Då personalen följer barnet och träffar det i olika sammanhang, så skapas också en tydlig bild av barnets socioemotionella och motoriska utveckling.

Verksamheten har dessutom kontakt med vårdnadshavarna och får därmed en ännu djupare förståelse för elevens förutsättningar. Arbetslaget för också fortlöpande diskussioner med varandra där personalen har möjlighet att reflektera kring elevens behov utifrån olika synvinklar. Både skolan och fritidsverksamheten syftar till att skapa en helhetsbild kring eleven och dess behov och försöker att vara uppmärksamma på signaler som visar på att eleven behöver ytterligare stöd.

Genom att använda sig av välkänd personal och begränsa antalet vikarier till några få välkända, skapar vi en trygg och strukturerad miljö som hjälper eleven i dess utveckling. Verksamheten har även kontakt med externa instanser, så som barn- och ungdomshabiliteringen och använder sig av deras kunskaper för att skapa en så bra tillvaro som möjligt för eleven. Inom fritidsverksamheten kommer elevens styrkor och intressen utgöra en viktig grundsten i arbetet kring eleven.

Vi kommer att besöka museer, bibliotek, skogen, badhus, skapandeverkstäder samt använda datorn för att söka upp kunskap och upplevelser på många olika sätt. Projekten kommer att utvärderas efter hand och erfarenheterna kommer att användas för att utveckla aktiviteterna i positiv riktning i framtiden.