Pusselbitens skola är Skånes första icke-vinstdrivande friskola med en sammanslagen verksamhet för både grundsärskole- och grundskoleelever med inriktning mot Autismspektrumtillstånd.

Verksamheten omfattar förskola, förskoleklass, grundskola 1-6, särskola 1-9, samt fritidshem, utbildningscenter, korttidstillsyn (LSS), samt korttidshem (LSS).

Augusti 2017 startar vi dessutom vår andra skola i Hög belägeni Kävlinge kommun. Denna skola omfattar förskola, förskoleklass, grundskola 1-6, särskola 1-9, LSS korttidstillsyn samt fritidshem.

Pusselbitens skola startade på initiativ av några föräldrar och i nära samarbete med Autism & Aspergerförbundet. Varje elev erbjuds ett individuellt pedagogiskt upplägg med både enskild och mindre gruppundervisning i en lugn miljö av kunnig personal som samarbetar tätt med vårdnadshavarna och andra nyckelpersoner. Samarbetet mellan hem, skola och aktörer som barnhabiliteringen eller korttidsboendet är extra viktigt för våra elever eftersom ett genomgående likartat förhållningssätt ökar dessa elevers välmående och delaktighet.

Vår målsättning är att all vår personal ska ha genomgått en grundutbildning inom autismområdet, TEACCH och i KBT, samt hur man kan förebygga problemskapande beteende. Pusselbitens skola erbjuder också sina pedagoger kontinuerlig utbildning och handledning av externa konsulter med lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd.Tillit är en grundsten för lärande och utveckling. På Pusselbiten skolan bemöts alla elever på ett positivt sätt som grundar sig på empati, acceptans och respekt. Vi erbjuder en skolmiljö där varje elev kan känna delaktighet i sitt eget lärande och i sitt samspel med andra elever vilket ökar elevens självkänsla.

Vi ser allt lärande i ett livsperspektiv och arbetar med aktivt lärande mot självständighet där elevens styrkor och intressen betonas för att hjälpa eleven framåt i sin utveckling. Eleven arbetar med strategier för att handskas med stress, samt verktyg och redskap som kompenserar för eventuella svårigheter i vardagen. Skolan lägger stor vikt på hur de olika sinnena påverkar elevens vardag. Vi lär ut olika verktyg för att eleverna själva ska kunna utveckla hållbara strategier.

Skolan är belägen i ljusa och ändamålsenliga lokaler i centrala Dalby. Nära beläget från skolan ligger nationalparken Söderskog, Knivåsens fäladsmarker, Rögle dammar, stenbrott och vackra motionsspår i Skryllegården. Hela Dalbyområdet är naturskönt med hagar och lummiga skogsdungar för picknick och annan samvaro vilket ger oändliga möjligheter till inspiration och nyttja uterummet och naturen i sin pedagogik.