om oss

Grundidén till Pusselbitens utbildningscenter väcktes när Pusselbitens skola skulle under första verksamhetsåret utbilda all sin personal inom autism. I nära samarbete med Autism och Aspergerföreningen i Skåne arrangerade Pusselbitens Utbildningscenter redan under sitt första verksamhetsår ett antal intressanta föreläsningar och seminarier som visade sig vara mycket uppskattade av deltagarna. Efter tre års verksamhet har Pusselbitens Utbildingscenter blivit det självklara alternativet för 

Utbildningscentrets vision är att vara det självklara valet för utbildning och handledning inom området.

Eftersom Pusselbitens Utbildningscenter är en viktig pusselbit i vår skol och LSS verksamhet är vi övertygade att de föreläsningar och kurser som vi kan erbjuda är förankrade i

Utbildningscentrets verksamhets vänder sig till skolpersonal, boendepersonal, personal inom socialförvaltning/LSS, landstingspersonal, personliga assistenter samt andra som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper inom en rad olika området förknippade med personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

Våra utbildare och handledare har lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, samt av att utbilda och handleda personal som arbetar inom området. Vi arrangerar även föreläsningar och utbildningar tillsammans med andra aktuella föreläsare.

Förutom öppna utbildningar och föreläsningar kan Pusselbitens utbildningscenter erbjuda en rad andra tjänster så som:

 

Handledning

 

I det dagliga arbetet kan det behövas ett par öron och ögon utifrån för att inspirera och lyfta personalgruppen i det pedagogiska arbetet. Pedagogisk handledning har en kompetenshöjande effekt och kan ofta hjälpa personalen framåt i arbetet. Handledning kan också vara en bra hjälp vid införandet av nya pedagogiska metoder eller vid uppstart av nya verksamheter.

Handledning är ett mycket flexibelt arbetsredskap och antal tillfällen och innehållet i dessa bestäms i samråd med dig som beställer. Handledningen sker oftast på plats; vi kommer till er, men ni kan också komma till oss på Pusselbitens skola.

Handledaren har möte med personalgruppen, som tar upp angelägna frågor och tankar. Vi diskuterar och kommer tillsammans fram till alternativa lösningar. Handledaren kan också vara med i verksamheten för att observera och i vissa fall göra bedömningar med aktuell brukare. Därefter har man själva handledningen med personalgruppen.

Pusselbitens Utbildningscenter har flera rutinerade och uppskattade handledare med lång pedagogisk erfarenhet. I priset ingår en skriftlig sammanfattning av de pedagogiska slutsatser slutsatser vi har kommit fram till under handledningens gång.

 

Vi erbjuder följande typer av handledning:

 

Ärendehandledning, där vi tillsammans strävar efter att förstå vad som utlöser svårhanterliga situationer för klienten. Först när man förstår varför de uppstår och har en gemensam bild av detta i personalgruppen brukar man kunna hitta ett gemensamt fungerande förhållningssätt.

Metodhandledning, handlar om att förstå och lära mer om olika pedagogiska metoder. Det kan exempelvis vara handledning i hur man kan använda sig av olika kommunikationsverktyg och hur man kan utforma individuellt anpassade hjälpmedel.

Processhandledning, där syftet framförallt är att skapa en gemensam förståelse för hur man kan hantera komplicerade situationer i arbetsgruppen. Vilka tankar och känslor väcker de och hur kan man hantera och förhålla sig till dessa tankar och känslor? Här medvetandegör vi också arbetsgruppens värdegrund, arbetsmetod och förhållningssätt.

 

Uppdragsutbildningar

Ibland kan det vara en fördel att samla en personalgrupp och genomföra en utbildning utifrån just den gruppens behov och önskemål. En sådan insats kan hjälpa personalen till ett gemensamt förhållningssätt och stärka samhörigheten i gruppen. Vanligtvis väljer man någon av de utbildningar vi erbjuder här i katalogen för att sedan anpassa den till er verksamhet, men vi kan också skräddarsy utbildningar direkt efter era behov. Utbildningen kan vara allt från några timmar till flera dagar.

 

Exempel på uppdragsutbildningar/föreläsningar som vi kan erbjuda är:

 

 • Autismspektrumtillstånd - bemötande och kommunikation
 • Egensinninga sinnen - att förstå hur sinnesavvikelser påverkar vardagen och hur man kan hitta strategier som kan hjälpa
 • Studio III - hantera utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande
 • Mindfulness och lågaffektivt bemötande för professionella inom skola, vård och omsorg
 • Se möjligheterna - Att hantera stress som anhörig
 • När det finns svårigheter i undervisningen - Hitta lösningar för att möjliggöra lärande för varje barn
 • Föreläsning riktad till förskolan: När behöver vi tänka annorlunda - Hitta lösningar för barn i behov av särskilt stöd
 • Samarbeta med barnen: Om kommunikation och samarbetsbaserad problemlösning
 • CPS för barn med AST och kommunikationssvårigheter
 • Egensinniga sinnen - att förstå hur sinnesavvikelser påverkar vardagen och hur man kan hitta strategier som kan hjälpa
 • Studio III - hantera utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande
 • Elevassistentutbildning - metod och förhållningssätt för att lyckas i sin profession som som elevassistent till barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser.
 • Personlig assistansutbildning - metod och förhållningssätt för att lyckas i sin profession som personlig assistent till personer med neuropsykiatriska diagnoser.

  Pusselbitens utbildningscenter är stolta över att numera också kunna erbjuda uppdragsutbildningar i första hjälpen samt HLR

  Vi har även medicinsk licensierad och certifierade HLR instruktörer som utbildar utifrån era önskemål. Utbildningen kan anpassas från två timmar till en heldag. 

  Kursutbudet inom KLR är följande:

  • hjärt-lungräddning 1 år och uppåt

  • hjärt-lungräddning 0-1 år

  • första hjälpen utbildning barn och vuxna med bla astma, allergiska reaktioner, kramper, brännskada, akut luftvägsstopp etc

  • instruktörsutbildning i HLR

  • huvudintstruktörsutbildning (dvs så att man kan utbilda instruktörer i HLR)

  • skol-HLR-utbildning för idrottslärare

 

Övrig konsultation

 

Vad som gör Pusselbitens utbildningscenter unik är att tack vare vår breda kompetens och kontaktnätverk kan tillgodo de flesta behov som kan finnas. Vi kan förutom handledning och utbildning erbjuda råd och stöd inom en rad andra områden:

 • Konsultation kring att starta och/eller driva en fristående skola eller LSS verksamhet
 • Konsultation kring att marknadsföra sin verksamhet
 • Konsultation kring att söka tilläggsbelopp hos kommunen eller överklagan till förvaltningsrätten
 • Konsultation om hur man kan effektivisera sin verksamhet 
 • Tjänster som styrelseledamot