Om Ni vill placera ert barn på vår skola, vänligen kontakta oss på med följande information:

Förtur
… i första hand de barn som redan är antagna till förskoleklassen har förtur till platserna i årskurs 1 på grundskolan respektive särskolan.
….i andra hand har de barn förtur som har syskon på skolan vid det tillfälle då de skrivs in på kölistan. Skulle syskonförturen uppta alla platser gäller inskrivningsdatum för första barnet – det vill säga det datum familjen anmälde sitt första barn till Pusselbitens skola.
…i tredje hand gäller förtur baserad på geografisk närhet

Vänligen notera att elevpengen baseras på kommunens egen skolpeng som är samma till samtliga elever oavsett funktionshinder. För elever i behov av särskilt stöd ska kommunen ge bidrag utöver grundanslaget till friskolan på samma grunder som man fördelar stöd till eleverna i den egna hemkommunens skolor. I vissa fall kan en kommun neka att betala en fristående skola bidrag för det särskilda stöd som en elev kan behöva, t.ex om det finns en kommunal skola som redan har mycket bra resurser för att tillgodose elevens särskilda behov. I de fall kommunen nekar den fristående skolan sådant särskilt bidrag kan friskolan i sin tur neka att ta emot eleven i enlighet med gällande skollag.