korttidshem (LSS Korttidsvistelse)

 

Pusselbiten har tillstånd av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för att bedriva korttidstillsyn samt korttidsvistelse.

På Pusselbitens korttidsvistelse ger vi våra barn och ungdomar möjlighet att i en trygg miljö, få utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar, med en atmosfär av glädje och omtanke.

Pusselbitens korttidshem delar lokaler med Pusselbitens skola. Den del som utgörs av korttis boende uppfyller de höga kraven för brand och ventilation och är godkända av Lunds byggnadsnämnd för utnyttjande som korttidsboende. Målsättningen är att skapa hemliknande miljö genom att barnen kan med personalen laga mat, titta på TV etc, men samtidigt ha tillgång till stort lekrum och en stor skolgård som är specialdesignad för målgruppen. I första hand kommer plats på Pusselbitens korttidsboende att erbjudas LSS-insatsberättigade barn som går på Pusselbitens skola. I mån av plats erbjuds platser även till andra.

För våra elever innebär ett korttidsboende i välbekant miljö med känd personal en stor trygghet. Genom att korttidsboendet är inrymt i för barnen kända lokaler slipper de övergång till en annan miljö, något som många med autism upplever som problemsituation

Pusselbitens korttidsverksamhet präglas av respekt för den enskilde och utgår ifrån varje människa vill vara delaktig-kunna påverka och bestämma över sitt eget liv och utveckling. Verksamhetens övergripande syfte är att öka den enskildes inflytande och delaktighet utifrån dennes individuella behov och önskemål. Vi erbjuder en konkret och strukturerad verksamhet som utgår utifrån den enskilde, där stöd och service är överenskommen, avläsbara och påverkbara. Individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad utgår från den enskildes behov, önskemål, förmåga, vilja och känsla.

Pusselbitens korttidsboende har en högre bemanning än vad som är praxis. Dessutom innehar personalen samma höga kompetens som på skolan, och har möjlighet till kontinuerlig fortutbildning och handledning genom Pusselbitens utbildningscenter.

Vår insats handlar inte bara om att barnen ska klara dagen, utan att han eller hon också ska ges möjlighet till fysisk och intellektuell utveckling efter sin förmåga och sitt intresse. Vi stödjer barnet strävan att bli så självständig som möjlig i sitt liv, dvs att klara så mycket som möjligt på egen hand och utifrån sina individuella förutsättningar. Pusselbiten värnar om allas rätt till integritet och för de som behöver stöd att definiera en integritet ges sådan. Personalen arbetar aktivt med individuellt stöd och service för att stimulera kundens grad av självbestämmande och inflytande.

 

Socialträning för aktiv fritid i gemenskap

Vi arbetar aktivt med att hjälpa våra barn och ungdomar att våga testa sina gränser för att lättare kunna ta del av samhället utanför hem och skola och på så sätt få en aktiv fritid och gemenskap tillsammans med andra.

Pusselbitens korttidshem har 4 platser och verksamheten har öppet under vardagar och helger. Helgerna börjar på fredagen efter skolan och slutar på måndagsmorgon innan skolstart. 

Korttidsboendet och skolan delar resurser (bilar, lokaler, utrustning, etc), varav korttidsboendet har tillgång till minst sex bilar som möjliggör att åka på utflykter och andra aktiviteter utanför korttidshemmet.