Frågor och svar

Här får du svar på några frågor av de vanligaste frågorna som vi har fått:

Hur många elever går på Pusselbitens Skolor?
− hösten 2013 när vi startade Pusselbiten började 9 elever hos oss i Dalby. Vårterminen 2019 har skolan 25 elever i Dalby samt 13 elever i Hög. Det finns maximalt plats för ca 20-25 elever i respektive skolenhet fördelad på förskola, förskoleklass, grundskolan och särskolan. Vår ambition är att börja i mindre skala och successivt öka ut verksamheten för att säkerställa en god kvalitet.

Vilka skolformer erbjuder Pusselbitens Skolor?
− I enlighet med vårt tillstånd från skolinspektionen erbjuder vi förskoleklass, grundskola årskurs 1-6 för elever med autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning, samt särskola och Träningskola i årskurs 1-9 för elever med autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning. Vi har även tillstånd för att bedriva förskola i Dalby. För elever 12 år eller äldre finns även möjlighet till kortidstillsyn enligt LSS enligt särskilt tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Vad är Pusselbitens öppettider?
Skolan och dess kortids har öppet vardagar 7:30 till 17:00 

Kortidsvistelsen har även öppet på kvällar, nätter, samt helger

Hur ställer man sig i kön till Pusselbiten?
Under fliken kontakt finns det en sida med närmare information om vart man söker samt vilken information som vi behöver. Vi har dock låga väntetider och hur snabbt det finns en plats beror på ett antal olika faktorer.

Hur är miljön på skolorna?

Skolornas miljö är lugn och strukturerad, baserad på mindre grupper med kvalificerad och motiverad personal där eleverna har egen arbetsplats samt i många fall egna arbetsrum och datorer där det finns möjlighet att sitta i lugn och ro och arbeta och där eleven kan dra sig undan från resten av klassen om hon eller han vill vara ifred en stund. Det finns också möjlighet att anpassa respektive elevrum för ljus- och ljudöverkänslighet för att tillgodose de behov som eleven har för en väl fungerande skoldag.

Vi har sett Pusselbitens skyltar på en fastighet i Löddeköpinge, nära Center Syd. Tänker ni starta ytterligare en skola där?

Nej, den fastighet som ni har sett är vårt lagerlokal. Med 25 bilar samt ett antal olika verksamheter har Pusselbiten varit tvungen att investera i en lagerlokal där vi kan förvara de saker som inte används i verksamheten för närvarande.


 

Varför friskola?
Med den småskaliga friskolan som skolform följer automatiskt närhet till beslut för både skolans ledning, personal, elever och föräldrar.

Vilka skyldigheter har friskolorna?
Friskolornas verksamhet styrs av skollagen och av en särskild förordning för friskolor. Skolverket avgör vilka skolor som ska bli godkända. För att bli godkända måste friskolorna bl.a. följa läroplanens värdegrunder om demokrati, jämställdhet och solidaritet, vara öppna för alla elever och vara avgiftsfria. Skolorna ska erbjuda skolmåltider, skolhälsovård och modersmålsundervisning.

Vad tycker lärare om friskolor?
Enligt en undersökning riktad till lärare i fristående skolor i hela Sverige är lärarna mer nöjda med att arbeta i friskolor än i kommunala skolor. I en jämförelse med kommunala skolor anser över hälften av lärarna att föräldrakontakten har förbättrats och 3 av 4 lärare anser att:

  • arbetsmiljön är bättre
  • deras inflytande har ökat
  • deras initiativ tas tillvara i större utsträckning
  • de är mer nöjda med sin arbetsgivare

Hur kontrolleras friskolorna?
Skolverket genomför regelbundet tillsyn av friskolornas verksamhet och varje friskola är skyldig att göra kvalitetsredovisningar. Om Skolverket upptäcker missförhållanden kan de dra in tillståndet. Kommunen där skolan ligger har också rätt till insyn.

Varför Dalby?
Dalby är ett drömläge för barn med autismspektrumtillstånd. Byn ligger endast 10 minuter från Lund och Staffanstorp. Direktbussen till/från Malmö och Lund stannar utanför skolans portar. Nära beläget från skolan ligger nationalparken Söderskog, Knivåsen, Rögle dammar, stenbrott och vackra motionsspår i Skryllegården. Hela Dalbyområdet är naturskönt med hagar och lummiga skogsdungar för picknick och annan samvaro. I Dalby finns många bra skolor att samverka med samt sommartid kan man även bada i Dalbybadet, där det finns både stora och små pooler för allas behov.

Varför Hög?
Skolan i Hög har funnits  sedan slutet av 1800-talet och lade ner sin verksamhet successivt. sommaren 2016 lades verksamheten ner av kommunen. Pusselbiten köpte fastigheten i början av 2017 och öppnade skolan augusti 2017 efter omfattande renovering. i början av 2018 köptes även den andra skolfastigheten som kommunen hade avyttrat 15 år tidigare, varav från hösten 2018 är fastgiheterna återförenade. lilla byn Hög är belägen mellan Löddeköpinge och Kävlinge och är idealisk för våra elever med sin närhet till djur och natur. Från skolgården kan barnen se Lödde år och betande djur och det lugnet som finns i byn. Samtidigt är t.ex endast några minuters körning till Järavallen, Lackalängaravinen, Lödde ängar och Stenbocks vallar. Trots detta ligger Hög 5 minuter bort från E6 varav många större Skånska städer kan nås inom 30 minuters körning.

Gör ni några utflykter?
Pusselbitens skolor äger över 25st bilar och minibussar som används enligt rullande schema av skola och fritids för att anordna utflykter och studiebesök utifrån elevens kunskapsnivå och behov.

Var äter eleverna?

Eleverna äter tillsammans med personalen i matsalen, i sina respektive hemklassrum eller arbetsrum beroende på deras enskilda behov.

Var kommer maten ifrån?
Pusselbitens skolor har ett mindre mottagningskök och får all sin mat levererad från Nyvångskolan (Dalby) respektive Susannes Lunchservice (Hög). Maten som serveras är av hög kvalitet, näringsriktig samt består till hög grad av ekologiska och lokalproducerade livsmedel. Pusselbitens skola erbjuder också möjlighet till att tillgodose specialkoster utifrån elevens enskilds medicinska behov. Utöver huvudrätten serveras sallad, knäckebröd, bordsmargarin, mjölk och vatten dagligen.

Finns det någon skolsköterska?
Ja, skolan har en egen skolsköterska som besöker skolan regelbundet. 

Har ni skolbibliotek?
Båda skolorna har en mindre bibliotek. Vår ambition är att successivt bygga upp ett skolbibliotek. Vi har dock tecknat avtal med Lunds skolbibliotekscentral respektive Folkbiblioteket i Kävlinge kommun som ger oss möjlighet till att använda Dalby resp Löddeköpinges bibliotek som ligger i närheten av skolorna.

Var ska man ha idrott? … slöjd?
Pusselbitens skola har en mindre rörelserum/sinnesrum tillgänglig inom sina befintliga lokaler. Dessutom har varje skolform (förskoleklassen, grundskolan samt särskolan) minst ett större klassrum som kan användas för multipla ändamål (t.ex. textilslöjd och bild). Hemkunskap drivs i vårt eget träningskök. Vi har avtal med närliggande kommunala skolor där vi utnyttjar idrottshallen samt eventuellt andra specialsalar.

Kan vi få skolskjuts?
Eleverna med särskilda behov har samma rättigheter till skolskjuts som om de skulle gå på en kommunal skola. Vi kan erbjuda kommunerna att ombesörja detta så att eleverna blir hämtade/lämnade i våra bilar, med vår personal, vilket garanterar rätt mottagande, motiverar eleven in i bilarna, samt en förare som har ingående kunskap om eleven.

Är barnen försäkrade på Pusselbitens skola?
Pusselbitens skola har genom Lunds kommun en olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget If för alla barn och ungdomar som är inskrivna i skolan (inkl förskoleklass och fritidshem). Försäkringen är en heltidsförsäkring och gäller dygnet runt, både under vistelse i verksamheten och under fritid. Försäkringen gäller utan självrisk för:

  • Läke-, tandskade- och resekostnader
  • Skadade  kläder och glasögon vid olycksfallsskada
  • Medicinsk eller ekonomisk invaliditet
  • Medicinsk rehabilitering 
  • Dödsfall på grund av olycksfallsskada

Vad händer med eleven efter årskurs 6 om han/hon är inskriven i grundskolans läroplan?

Pusselbitens skola kommer att samarbeta med ytterligare en friskola som är i startgroparna att starta grundskolans högre stadium för barn och ungdomar med bl.a autism i Lunds kommun. Oavsett vilken skola som vårdnadshavarna väljer kommer övergången för eleverna till årskurs 7 att ske utifrån individuella behov och upplägg. Redan under tidig skede kontaktas skolledningen på mottagande skola för att tillsammans med vårdnadshavarna samt personal från Pusselbitens skola utarbeta ett upplägg för övergången till ny skola. I upplägget ingår bland annat flera studiebesök till mottagande skolan där elever i årskurs 6 med ansvarig lärare hos Pusselbitens skola bjuds in till mottagande skolan för att träffa sina nya lärare och klass, möten med skolledningen på mottagande skolan om elevens särskilda behov, överlämnande av IUP med skriftliga omdömen, dokumentation i alla ämnen som utgår från kunskapskraven i Lgr 11 samt eventuella åtgärdsplaner. Information kommer också att lämnas om framgångsfaktorer i lärande, studienivå, kamratrelationer etc för att minimera stressen för eleven i samband med övergången till ny skola.

Vad händer med eleven efter årskurs 9 om han/hon är inskriven i särskolans läroplan?

år 10-11
Hittills har elever i grundsärskolan haft rätt till ett tionde skolår enligt 6 kap. 3 a § i den gamla skollagen (1985:1100). I den nya skollagen (2010:800) är grundsärskolan en nioårig skolform. Om en elev i grundsärskolan efter det nionde skolåret inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås har eleven dock, enligt 7 kap. 15 § skollagen (2010:800), rätt att slutföra sin utbildning i grundsärskolan under ytterligare två år. En elev i grundsärskolan har under denna tid rätt till minst 800 timmars undervisning om eleven inte dessförinnan uppnått kunskapskraven.

Gymnasiesärskola
Om en elev har fullgjort din skolplikt inom särskolan är han/hon garanterad plats inom gymnasiesärskolan, nationellt eller individuellt program. Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform för elever som på grund av sitt funktionshinder inte kan gå på ett vanligt gymnasieprogram.
Gymnasiesärskolan erbjuder yrkesförberedande utbildning på samma sätt som gymnasieskolan i nationella eller specialutformade program och individuella program. Alla program i gymnasiesärskolan är fyraårig och innefattar minst 3600 timmar fördelat på kärnämnen, karaktärsämnen och valbara kurser.

De nationella programmen är Estetiska programmet, Fordonsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet, Industriprogrammet, Medieprogrammet och Naturbruksprogrammet. Under minst 22 veckor av utbildningen får eleverna utbildning på en eller flera arbetsplats, det kallas APU = Arbetsplatsförlagd utbildning.

Ett specialutformat program består av kurser ur flera nationella program. Dessutom innehåller alla de kärnämnen som finns i de nationella programmen. Kärnämnena är svenska, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet.

Inom individuella program erbjuds yrkesträning och verksamhetsträning. På yrkesträningen förbereds eleverna på olika sätt för vuxenlivet. Eleverna lär sig använda sina teoretiska kunskaper i vardagen och får lära sig utföra praktiska sysslor, som de har nytta av i både vardagslivet och i ett framtida arbete. På verksamhetsträningen får eleverna med flera funktionshinder möjlighet att upptäcka och utforska sin omvärld. Eleverna får utveckla sin förmåga att kommunicera med andra människor och får delta i olika vardagsaktiviteter.

Vad erbjuder er utbildningscenter?
Pusselbitens Utbildningscenters vision är att vara det självklara valet för utbildning och handledning inom området Autism.

Utbildningscentret vänder sig till skolpersonal, boendepersonal, personal inom socialförvaltning/LSS, landstingspersonal, personliga assistenter, vårdnadshavare samt andra som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper inom en rad olika området förknippade med personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Våra utbildare och handledare har lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, samt av att utbilda och handleda personal som arbetar inom området. Vi arrangerar även föreläsningar och utbildningar tillsammans med andra aktuella föreläsare.

Har du andra frågor? Ta kontakt med oss, se kontaktsidan