Skolhälsovård

Pusselbiten har en egen stark elevhälsa bestående av Specialpedagoger, Speciallärare, Logoped, Psykolog, Kurator, skolsköterska samt skolläkare. Skolans elevhälsa fokuserar på förebyggande arbete där elevens välbefinnande står i centrum. Elevhälsan består av skolsköterska, skolpsykolog, pedagogisk handledare, samt studie- och yrkesvägledare.

Skolsköterskan ansvarar för skolhälsovården. Skolsköterskan organiserar och administrerar skolläkarmottagningar, håller hälsosamtal med elever enligt basprogram, träffar elever som behöver samtal och stöd i olika frågor och deltar i möten där hennes närvaro är efterfrågad. Skolläkaren har hand om skolläkarbesök enligt basprogrammet och för nya elever. Eleverna erbjuds vaccination i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet. Skolläkaren och/eller skolsköterskan träffar arbetslagen kontinuerligt för att komplettera och stötta det pedagogiska arbetet med hjälp av sin medicinska kompetens.

Skolan har också egen skolpsykolog. Dennes uppgifter är bland annat att delta i utveckling av arbetssätt, metoder och organisation så att våra elever trivs, utvecklas och är vid god psykisk hälsa. Pusselbitens skola lägger stor vikt vid att samla en helhetsbild av elevens, styrkor och svårigheter, funktionsnivå och behov för att bygga upp en trygg skolgång och fritid som stimulerar och ökar självkänslan och självständigheten i eleven. Ett nära samarbete mellan personal, föräldrar och övriga i nätverket är ett måste för att uppfylla detta mål. Skolpsykologen deltar också att, vid behov i utvärdering av åtgärdsprogram, elevvårdskonferenser etc. 

Pusselbiten har även en egen logoped. Logopeden deltar i elevhälsogruppens arbete.  Logopeden gör utredningar av elevers språkutveckling och språkförmåga i relation till inlärningssituationen, samt handleder pedagogerna. Detta gör att pedagogerna får bättre kunskap om eleven för att kunna anpassa undervisning, bemötande och skolmiljö bättre till elevens behov.