Protokoll från skolinspektionen

Vårterminen 2016 har Pusselbitens skola haft reguljär inspektion av Skolinspektionen.

Under flera dagar har skolinspektionen gjort en fördjupad inspektion där de har intervjuat elevhälsan, rektorn, huvudman, pedagoger, elevassistenter, elever samt också gjort observationer under lektioner samt på skolan.

Skolinspektionen har granskat vår förskoleklass, grundskola, särskola, samt fritidshem.

I fem olika beslut konstaterar skolinspektionen att det finns inga anmärkningar och att Pusselbiten bedriver en verksamhet utifrån författningarnas krav.

Detta är ytterligare ett bevis på att Pusselbiten bedriver en verksamhet av hög kvalitet.

Skolinspektionens beslut är i samma linje som t.ex. Lunds kommuns insynsbesök den 4 december 2015 där inspektören avslutar rapporten med att skriva "Insynen visade på en väl fungerande verksamhet med stort elevfokus från både ledningens och personalens sida."

samtliga fem beslut finns att hämta på skolinspektionens diariesida