Vår pedagogik

I en skola endast för barn med autismspektrumtillstånd är variationen bland elevernas förutsättningar och utvecklingsnivåer mycket stor. Det är därför otroligt viktigt att utifrån varje elevs unika behov, förutsättningar och möjligheter utforma undervisningen på ett sätt att eleven utmanas i sitt lärande, samtidigt som läroprocessen ska inriktas mot nationella mål. En hög grad av konkretisering skapar möjligheter för en god utveckling långsiktigt och ger eleverna meningsfulla sammanhang.

Pusselbitens skola använder ett urval av beprövade pedagogiska verktyg för barn med autism och anpassar undervisningen efter elevernas behov. Eleverna kommer utifrån sina behov att erbjudas olika kompensatoriska hjälpmedel såsom datorer med pedagogiska datorprogram. Verksamheten kommer vid behov och i samförstånd med eleven och dess vårdnadshavare ta kontakt med externa instanser i form av t ex barn- och ungdomshabiliteringen för få hjälp att skaffa ytterligare hjälpmedel.

Som grund kommer vi att använda oss av det tankesätt som finns inom TEACCH-programmet, det vill säga:

  1. Samverkan: Nära samarbete mellan föräldrar och olika enheter som förskola, skola och korttidshem.
  2. Långsiktiga mål: Träning har siktet inställt på så självständigt som möjligt kunna hantera vuxenlivets behov och för de elever som är högfungerande även träning inför att kunna hantera yrkeslivet.
  3. Individualisering: Alla barn är unika och pedagogiken måste anpassas efter det.
  4. Struktur och visuell pedagogik: För att tydliggöra vad barnet ska göra. I detta ingår t.ex olika AKK, bildschema etc...

Pedagogiken bygger vidare på elevens förmåga och behov med andra beprövade metoder såsom:

*TBA-tillämpad beteendeanalys. Det grundläggande för TBA-upplägg är att skapa motiverande inlärningssituationer där barnet med autismspektrumtillstånd kan uppleva framsteg. Detta sker bland annat genom individualisering utifrån varje barn som bygger på noggranna observationer av barnets beteende, att inlärningen är uppbyggd i små steg, att träningen är systematiskt upplagd samt att den bygger på sådant barnet tycker om. Inlärningsprocessen dokumenteras hela tiden för att man ska vara säker på att barnet drar nytta av insatserna, annars förändras upplägget.

*Sociala berättelser- är ett pedagogiskt arbetssätt eller ett pedagogiskt verktyg för personer som:

  • har svårt att fullt ut förstå verbal kommunikation
  • behöver stimulera fler sinnen för att förstå
  • behöver nedskrivna levnadsregler eller strategier för att komma ihåg

Sociala berättelser är skrivna och ritade förklaringar och strategier. De försöker visa tillrätta, förklara sociala mönster, oskrivna regler och sociala normer. De kan ge insikt om orsak och verkan och sätter händelser i ett sammanhang och ger redskap till bättre social kompetens.

Pedagogiken utgå från den enskilde elevens intresse och förutsättningar.

Vi arbetar med en tydlig, verklighetsknuten pedagogik där allt lärande sätts in i ett sammanhang. Genom att gemensamt göra aktiviteter och spännande experiment blir abstrakta kunskaper konkreta och praktiskt användbara. På fritidshemmet kommer elevens sociala utveckling stärkas och eleven kommer att få möjlighet att utforska olika fritidssysselsättningar. Detta är ett led i att stärka eleven i dess självständighet och hjälpa eleven att bli en del av samhället. Hänsyn tas till elevens behov, intressen och förutsättningar vid utformandet av olika aktiviteter. Aktiviteterna förankras hos eleven i form av t ex visuellt stöd, så att eleven vet vad som kommer att hända och kan känna sig trygg.