Våra värdegrunder

Vår värdegrund innebär att alla har rätt till:

KUNSKAP, TRYGGHET, RESPEKT och INFLYTANDE

Trivsel och trygghet är viktigt. Alla elever och vuxna ska känna sig trygga och trivas. Vårt mål är att varje elev ska vara trygg i elevgruppen samt ha goda och trygga relationer till flera vuxna på skolan.

Vi har fasta hemvister och arbetar för att eleverna i största möjliga mån kontinuerligt ska träffa samma personal.

I vårt värdegrundsarbete arbetar vi för att öka elevernas självkänsla och trygghet samt respekt för människor och miljön runt omkring. Detta inkluderar även frågor om jämställdhet, genus samt miljö. På Pusselbitens skola vill vi att alla ska kunna ge uttryck för sina åsikter, lyssna till andras åsikter och utveckla sin självkänsla i en respektfull atmosfär. Vår utgångspunkt är respekt för varandras olikheter samt att ingen elev ska behöva bli utsatt för kränkningar eller mobbing. Genom värdegrundsarbetet arbetar vi förebyggande mot mobbing.

På skolan kommer det att finnas en trygghetsgrupp, som arbetar aktivt mot kränkande handlingar och kränkande behandling och som "tar tag i" akuta händelser. Tanken är att denna grupp även ska genomföra kontinuerliga elevundersökningar samt dialog med föräldrar och andra aktörer, som ligger till grund för vår likabehandlingsplan.

Inflytande och delaktighet är viktigt. Vi strävar efter att eleverna, utifrån sina egna förutsättningar, ska ges inflytande över sitt skolarbete och miljön i skolan. Vår målsättning är att skapa en levande och öppen dialog mellan elever, personal och föräldrar. Genom utvecklingssamtal samt elevkonferenser ges elever, lärare och föräldrar samt andra aktörer möjlighet att gemensamt diskutera skolarbete och skolvardag. På så sätt förs ett samtal mellan elever och personal respektive föräldrar och personal även kring mer övergripande frågor.

En lugn och stimulerande arbetsmiljö, där trygghet, respekt och inflytande är viktiga byggstenar, är en förutsättning för lärande och kunskap. Vår strävan är att erbjuda en miljö där alla elever kan utnyttja sin fulla kapacitet. Vår utgångspunkt är ett nära samarbete med vårdnadshavarna för att hjälpa barnet i skolarbetet och verka för en skola med arbetsro, god struktur och arbetsglädje.

Vår personal är välutbildad med erfarenhet av barn med autismspektrumtillstånd. Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan de olika personalgrupperna för att på bästa sätt se till barnets hela dag. Vi vill därigenom ge de bästa förutsättningarna för att varje barn ska känna trygghet, bemötas respektfullt, ges möjlighet till inflytande och utveckla sina kunskaper.