Särskola

Skolformen "Särskola" är en del av den obligatoriska skolan och är en frivillig skolform. Det betyder att du som är vårdnadshavare har rätt att välja mellan grundskola och särskola. Båda skolformerna är nioåriga.

Elevgrupper
Enligt skollagen utgör diagnosen utvecklingsstörning grund för mottagande i särskolan. Elever med diagnosen autism eller autismliknande tillstånd har också rätt att bli mottagna i särskolan förutsatt att de har utvecklingsstörning. Särskolan erbjuds alltså de elever som inte kan följa grundskolans kursplan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Beslut om mottagande i särskolan föregås av en särskoleutredning. Följande utredningar ingår: psykologutredning, pedagogisk, medicinsk och social utredning.

Kursplaner
För elever inom särskolan finns två kursplaner - grundsärskolans kursplan och träningsskolans kursplan. Elever i särskolan undervisas efter den kursplan, som överensstämmer med den enskilda elevens utvecklingsnivå. Om det är realistiskt utifrån elevens förutsättningar kan också grundskolans kursplan användas i vissa ämnen.

I särskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Vi är en grundsärskola med hög kvalitet. Vårt mål är att varje elev ska få goda möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter, var och en utifrån sina förutsättningar och behov.

Kursplanerna för grundsärskolan omfattar tolv ämnen: Bild, Engelska, Hemkunskap, Hemspråk, Idrott och hälsa, Matematik, Samhällsorienterande ämnen, Teknik, Naturorienterande ämnen, Slöjd, Svenska och Svenska som andra språk.

För varje ämne anger kursplanen dess syfte, uppbyggnad och karaktär samt mål att sträva mot och mål att uppnå det femte respektive nionde året.

I kursplanerna finns kunskapskrav för årskurs 6 och 9. Betyg kan ges från och med år 8 om eleven och föräldrarna så önskar. Alla elever ska dock få ett intyg om att de gått igenom utbildningen och föräldrarna kan begära att eleverna får ett studieomdöme.

Undervisning
Undervisningen utformas efter elevens behov i liten undervisningsgrupp. För elever med måttlig utvecklingsstörning och elever på tidig utvecklingsnivå erbjuds träningsskola i första hand.

Intyg och bedömning
Skolformen är betygsfri. Det innebär att eleven i stället för betyg får ett avgångsintyg efter avslutad skolgång. Intyget kan kompletteras med ett skriftligt studieomdöme.
På begäran av eleven eller föräldrarna ges betyg i grundsärskolan. Betygsbeteckningar är G (godkänt) och VG (väl godkänt).

Slutbetyget sätts i relation till den kravnivå som anges i grundsärskolans kursplan.